moitruongviet.ltd@gmail.com
0909 28 08 01

 Tư vấn môi trường miễn phí 8 -17h  | Hotline: 0909 28 08 01

Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

Điều 12 – Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

     1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt đông phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài Nguyên và Môi Trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

     2. Nguyên tắc xác định chủ nguồn thải CTNH

       a) Việc xác định chủ nguồn thải CTNH để đăng ký chủ nguồn thải và quản lý CTNH phải căn cứ vào nơi phát sinh CTNH;

       b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH bên ngoài cơ sở của mình phải có văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân quản lý nơi phát sinh về việc lựa chọn giữa một trong hai đối tượng này để đăng ký chủ nguồn thải CTNH trừ trường hợp CTNH phát sinh do sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng;

       c) Chủ nguồn thải CTNH được đăng ký chung cho các cơ sở phát sinh CTNH do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh hoặc lựa chọn một điểm đầu mối để đại diện đăng ký chung đối với cơ sở phát sinh CTNH có dạng tuyến trải dài trên phạm vi một tỉnh.

     3. Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ:

      a) Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 1 năm

      b) Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (gọi tắt là công ước Stockholm).

Điều 13. Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

   1. Hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

      a) Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo thong tư này;

     b) 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;

     c) Hồ sơ giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu tại phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo thong tư này.

   2. Hồ sơ đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 thông tư này được thay thế bằng báo cáo theo mẫu quy định theo phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo thông tư này.

Điều 14. Trình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  1. Lập hồ sơ đăng ký để được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

     a) Chủ nguồn thải CTNH (trừ các đối tượng được quy định tại Khoản 3 Điều 12 của thông tư này) lập 01 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường nơi cơ sở phát sinh CTNH;

     b) Sở Tài Nguyên và Môi Trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tài Nguyên và Môi Trường thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ;

     c) Chủ nguồn thải CTNH sau khi nộp hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điểm a Khoản này được coi là hoàn thành trách nhiệm đăng ký với Sở Tài Nguyên và Môi Trường khi có văn bản tiếp nhận của Sở Tài Nguyên và Môi Trường hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm (trừ trường hợp gửi qua bưu điện), trừ trường hợp có thông báo của Sở Tài Nguyên và Môi Trường về việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điểm b khoản này. Văn bản tiếp nhận hoặc giấy xác nhận được nêu tại điểm này có giá trị pháp lý tạm thời để thay thế Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trong thời gian để thực hiện thủ tục cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH;

  2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Tài Nguyên và Môi Trường xem xét và cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

  3. Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tái sử dụng, tái chế, sơ chế đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ…

  4. Trường hợp không phải thực hiện lập hồ sơ đăng ký để thực hiện cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 thông tư này.

    a) Chủ nguồn thải CTNH lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu theo quy định tại phụ lục 4 A ban hành kèm theo thông tư này và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường;

    b) Sở Tài Nguyên và Môi Trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo cáo quản lý CTNH. Văn bản tiếp nhận này hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm kèm theo một bản sao báo cáo quản lý CTNH lần đầu nêu trên có giá trị tương đương Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.  

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT

Địa chỉ: 245/3 Quốc Lộ 1A, Kp.1, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02822 290 111 - Hotline: 0909 28 08 01 - Zalo: 0909 28 08 01

Email: moitruongviet.ltd@gmail.com – Web: Moitruongviet.net

Bình luận