moitruongviet.ltd@gmail.com
0909 28 08 01

 Tư vấn môi trường miễn phí 8 -17h  | Hotline: 0909 28 08 01

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì?

- Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết là báo cáo thể hiện những tác động của Cơ sở sản xuất trong quá trình hoạt động đối với môi trường, bao gồm: tác động đến môi trường nước, môi trường không khí, tiếng ồn, môi trường đất.

- Hồ sơ này là một trong hai đề án môi trường khắc phục hậu quả khi Cở sở đã đi vào hoạt động nhưng chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định. Nếu không lập sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

lap den an bao ve moi truong chi tiet

I. Quy định lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/ 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 hướng dẫn về các quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

II. Đối tượng thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Với các dự án doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh quy định trong nghị định 18/2015/NĐ-CP và luật bảo vệ môi trường 2014.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là cơ sở) đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015, nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Có 2 loại hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

• Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Bộ

• Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Sở

III. Giấy tờ, hồ sơ cần thiết để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Giấy phép kinh doanh.

- Giấy phép đầu tư.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

- Sơ đồ vị trí thực hiện dự án

- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có), sơ đồ thoát nước mưa và nước thải.

- Những hồ sơ môi trường hiện có: Sổ chủ nguồn đăng ký chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom rác thải công nghiệp, hợp đồng thu gôm rác sinh hoạt.

- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

- Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015.

- Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết của dự án.

IV. Quy trình thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Tham khảo ý kiến cộng đồng mà ở đây chính là UBND cấp xã

+ Các trường hợp không cần phải tham vấn ý kiến cộng đồng:

Các Cơ sở nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án chi tiết

Các Cơ sở nằm trên vùng biển chưa xác định cụ thể được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã. Cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.

+ Các trường hợp phải tham vấn ý kiến cộng đồng mà ở đây chính là UBND cấp xã là các trường hợp còn lại và được thực hiện

- Khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng hoạt động và hiện trạng môi trường xung quanh của cơ sở.

- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của cơ sở.

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm: nước thải, khí thải tại nguồn, khí thải xung quanh, chất thải rắn, tiếng ồn và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở và lấy mẫu liên quan đến ô nhiễm để phân tích.

- Đánh giá mức độ của các nguồn ô nhiễm  tác động đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và biện pháp dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại từ hoạt động của công ty.

- Xây dựng chương trình quan trắc môi trường.

- Soạn thảo công văn đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và lập hồ sơ.

- Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại Cở sở.

- Thẩm định và Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

V. Cơ quan thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Sở tài nguyên môi trường cấp tỉnh phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết tương ứng đối tượng có quy mô, công suất lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của doanh nghiệp có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/ 2015; trừ các cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của doanh nghiệp khác thuộc bí mật an ninh, quốc phòng và cơ sở thuộc quyền quyết định, phê duyệt của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của doanh nghiệp thuộc quyền quyết định, phê duyệt của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều này.

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT

Địa chỉ: 245/3 Quốc Lộ 1A, Kp.1, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02822 290 111 - Hotline: 0909 28 08 01 - Zalo: 0909 28 08 01

Email: moitruongviet.ltd@gmail.com – Web: Moitruongviet.net

Bình luận